Israeli folkdances - u-v-w-x-y-z -

Most of this material comes from J. C. Lerner
ura amchah				CNM
uri tzafon		Moshiko		N
uri tzion		Sturman		N
uriana			Aviv		N
uru na (Y)		Sturman
Usheavtem mayim brssasson 		C
uvanu batim		Chavatzelet	CN
uvau ha'ovdim		Gamliel		N
uveyom hashabat		Moshiko		N
uvnei yerushalayim	Tiram		N
uzi vezimrat yah	Bergshtein
uzi vezimrat yah	Sturman		N
valantino		Paletz
valse agur ha'zahav	Applebaum	CN
valse ha'emek		Weisburd	CN
vals chilufim		Spivak		CN
vals hashoshanim	Moshiko		CN
vals l'haginat hatsomeach	Shiker	N
vals latikva		Moshiko		N
vals mishpachti		Folk		CN
vals pirchet ha'aviv	Maman		CN
vayiven uziyahu		Sturman		N
vaynikehu		Folk		N
vaynikehu		Spivak		N
vaynikehu		Dass
ve'ahavta le'reacha	Shorer		N
vedavid yefe enayim	Sturman		XN
vehashem mitzion yishag	Moshiko		N
vehavei alenu		Gov-Ari		N
vehaya ke'etz shatul	Hermon		XNM
veheshiv lev avot	Traditional	N
vehitifu (Y)		Sturman		NM
veliphamim
vepa'amon hechel	Peretz		N
vesamachta bechagecha	Moshiko		XN
veshavu banim l'gvulam	Moshiko		N
veshuv itchem		Gabai		N
veshuv itchem		Bachar		N
veta'aminu lee		Shiker		N
vetavo aliechem habracha	Shauli
ya abud			Moshiko		N
ya habib		Moshiko		N
ya layla		Levy
ya mishlati		G. Tiram	N
ya mori			Telem		CN
ya ribon olam		Perez		N
ya teir			Gov-Ari		CN
ya yuma			Yakovee		CN
ya'acov hatamim		Dassa		N
yad ketana		Shem-Tov	CN
yad leshalom		Shiker		N
yafa at li		Kadosh		N
yafa bachalom		Telem		CN
yaffo			Moshiko		N
yahizali		Amishai		CN
yakir manachem		Moshiko		N
yalel			Eskayo		N
yalel yalel		Shiryon		N
yam balayla, yam bayom	Avidan		N
yam hashibolim		Kopelevitch	CN
yam hatchelet		Moshiko		CN
yam tichon		Moshiko		N
yam tichoni		Maman		N
yam ushkiah		Gamliel		CN
yarad dodi legano	Sturman		XNM
yarad dodi legano	Ashriel		CN
yardena			Naim		CN
yasem midbar (Y)	Sturman
yasmin			Amar		N
yashkef elohim		
yasin alek		Menashe		CN
yassem midbar l'agam mayim	Kaufman	NM
yayin					CNM
yedid nefesh		Eskayo
yedid nefesh		Gabai		N
yeladot g'dolot		Peretz		CN
yeledim nagila (Y)	Sturman
yeladisco		Maman		N
yeladisco		Spivak		N
yeled hizaherah		Levy
yeled shel shemesh	Siman-Tov	N
yelelat ha'ruach	Moshiko
yemei hachanukah	Ashriel		N
yemina yemina				CN
yerushalayim shel zahav	Paletz
yesh et la'amol		Kimchi		N
yesh lanu tayish	Levy
yesh lanu tayish	Spivak		CN
yesh li chaver		Kernerman	CN
yesh li gan		Moshiko		N
yesh li gan		Bachar		N
yesh li gan		Bachar		CN
yesh prachim		Aviv		N
yesh prachim		Shauli
yesusun midbar				CN
yevarechecha		Kadmon		N
yevorach hayom		Hilman		N
yibaneh hamikdash	Ashriel		N
yihiye sof zeh roim			CN
yira ami		Bachar		CN
yiska			Moshiko		N
yismechu ha'shamayim	Bachar
yismechu ha'shamayim (Y)	Sturman
yisrael yisrael		Ashriel
yisrael			Bachar
yisusum midbar		Ashriel
ylelat haruach		Moshiko		CN
yofiach bashirim	Maman		N
yom pana		Spivak		CN
yom alef ba'shavuah
Yom Echad Itach		P	Rafi Ziv	2006
yonati			Sturman
yoshke yoshke		Jewish Folk
yotze laderech		Naim		N
zafeh			Moshiko		CN
zakariya		Moshiko		N
ze bezo nabit		Peretz		CN
ze hazemer		Telem-Emanuel-Shauli	N
ze hazman lisloach	Eskayo		N
ze huvat taltalim	Perez		CN
ze lo hayom		Amar		CN
ze lo norah		Shiker		CN
ze ramat gan		Maman		N
zecartihah				NM
ze 
zemer ahava		Peretz		N
zemer atik		Sturman		CN
zemer avivi		Maman		N
zemer ba'gilboa		Maman		CN
zemer ba'gilboa		Sturman		CN
zemer chatanim		Bachar		N
zemer ikarim		Alyagor		N
zemer lach		Sturman		CN
zemer lechag		Sa'ada		N
zemer malka		Elfassy
zemer nugeh		Levy		N
zemer nuge		Weisburd	CN
zemer shalosh hatshuvot	Shiker		CN
zemer shekazeh		Kopelovsky	N
zer kotsim		Shem-Tov	CN
zer shirim		Moshiko		CN
zichronot		Bachar		N
zicvhe tzedek		American Folk
zimrat ha'aretz		Maman		N
zinguala		Tischler	N
zohar badashe		Naim		CN
zohi artzi		Dosh		N
zohi rak ha'hatchala
zohi rosh ha'ayin	Cafri
zohi yaffo		Kadosh		CN
zohi yaffo		Shiker		C
zot yerushalayim	Tiram		CN

  • Return to : Prof. Ariel Cohen Home Page