Israeli folkdances - s -

Most of this material comes from J. C. Lerner
sachaki			Moshiko		N
sachav			Kadosh		N
sadot sh'baemek		
saeni betof		Telem		CN
saeni imcha be'machol	Levy		CN
saeni imcha be'machol	Telem		CN
saeynu			Dassa		N
sajani			Gov-Ari		CN
salach 			Eskayo		XN
salach shabati		Menachem	N
samchem			Ben-Naim	N
sameach al halev	Levy		N
sapari			Eskayo		N
saper al ahava		Shiker		CN
sapir li kochav		Dassa		CN
sapri tama		Ashriel		N
sar hamemuneh		Ashriel		CN
sar hamemuneh (C,CO)	Edery
sar hamamuneh		Yakovee		N
schora ani		Dassa		CN
scotch			Pioneer's Dance	CN
se'ee yona		Moshiko		N
se'ee yona		Levy		CN
seh ugdi		Bergshtein
serenada lach		Sa'ada		CN
serenada le'ada		Siman-Tov	CN
sevivon			Kernerman	CN
sfinat ha'zichronot	Y. Elfassy	CN
sha'arey dim'ah		Bachar		N
shababe			Moshiko		N
shabat malka		Elfassy
shabat matana		F. Cohen
shabat menucha		Shiker		N
shabat shel chassadim	Gov-Ari		N
shachar ya'ir		Yakovee
shachrer et hacheval	Peretz		CN
shalom			Eskayo
shalom al israel			N
shalom aliechem		Tiram
shalom lach eretz	Elfassi		N
shalom lavo shabat	Amishai		N
shalom le ben dodi	Perez		N
shalom shabazi		Bachar
shalva			Tischler	CN
shalvat ha'emek		Bachar		N
sham bagan		Abuhav		CN
sham b'eretz yisrael	American Folk	CNM
sham harei golan	Gabai		N
shana shnatayim
sharm a shech				N
sharm a shech		Dassa		N
sharm a shech		Sturman
shatiyah parsi		Moshiko		N
shav ani elayich	Ben-Na'im	CN
shav el admati		Elfassy		N
shav el admati		Levy		N
shav el admati		Zadeh
shavnu			Yakovee		N
shayara shelanu		Ashriel
shayeret harochvim	Elfassy		CN
shchunat shabazi	Bachar		CN
shebechey yerushalayim	Gov-Ari		N
shecharchoret me'habustan	Levy	CN
shedemati		Dassa		N
shedemati		Tiram		CN
sheleg al iri		Kopelevitch	N
sheleg al iri		Tiram		CN
shelo le'ehov otach	Gov-Ari		CN
shema ha'el		Moshiko		N
shema yisrael		Moshiko		N
shemesh bashamayim	Siman-Tov	N
shemesh layam shoka'at	Marco		CN
shemesh ola		Shiker		N
sher			Folk		CNM
sherele (adaptation)	Kadman		CN
shetehi lemishmeret shalom	Cafri
shev itanu be'afula	E Barzilay E Cohen	CN
shevach la'el		Moshiko		N
shevach la'el		Moshiko		CN
shevach la'el		Yakovee		N
shevet achim		Amishai		N
shobolet ba'sadeh	Bergshtein	N
shibolet ba'sadeh	Karmon		CN
shiboley paz		Dudai
shiboley paz		Eskayo		N
shiboley paz		Sturman		N
shibolim		Ashriel		CN	
shikor v'lo miyayin	Avidan		N
shimri li al ha'manginah	Maman	CN
shimou shimou		Fridhaber	CN
shimu achai		Gov-Ari		N
shirati
shir			Shiker		N
shir ahava				C
shir ahava yashan	Peretz		CN
shir al etz		Maruma		N
shir al re'ee		Shiryon		N
shir argaman		Siman-Tov	CN
shir aviv		Bachar		N
shir eres negbi		Maman		CN
shir eretz		Maman		N
shir ha'ava bedu'ee	Amishai		CN
shir hacad		Helman		CN
shir ha'chatunah	Eskayo		CN
shir ha'chatunah	Emanuel		N
shir ha'galil		Bachar		N
shir hahaflaga		Gov-Ari		N
shir hashayara		Siman-Tov	N
shir hashirim v'shashuim	Bachar	N
shir hashirim he'hasha'ashu'im	Shauli
shir hashuk		Siman-Tov	N
shir l'adonai		Bachar		CN
shir la'emek		Moshiko		CN
shir la'shalom		Gabai
shir le'eliav		Peretz		N
shir leheachzut ketana	Elfassy		N
shir leshecharchoret	Shiker		CN
shir me abba		Yakovee		N
shir megaresh et hachoshech	Siman-Tov	N
shir mizmor		Bachar		N
shir mizmor 		Maman		N
shir oleh mi'emek	Ilan		{
shir predah		Maman		N
shir sameach		Kadman		N
shir sameach		Ashriel		N
shir shir		American Folk
shir todah (Y)		Sturman		NM
shir zmirot		Maman		N
shirat ha'noar (hora noar)	Shauli	N
shirat hayam		Moshiko		N
shiri			Maman		N
shiri li		Maman		CN
shiri li achoti		Shabtai		CN
shiri li achoti		Dassa		CN
shiri li gitara		Amram		N
shiri li kineret	Maman		N
shiri li kineret	Aviv
shiri li bechemedet
shiri nehederet		Gabai		CN
shirim ashorer		Rachmany	N
shiru			B. Levy		N
shiru hashir		Bergshtein	N	
shiru la'adonai		Bachar		CN
shiru la'shemesh (pam pam)	Kadmon
shiru shir chadash	Dassa		N
shivti			Abella, Kernerman	N
shkedim ve'tzimukim
shkiah			Edery
shkiah ba'midbar	Emanuel
shlosha tranim la'onia	Ronen		N
shloshim batzel		Shiker		N
shnaim she yoshvim	Perez		CN
shni kuni lemel		Levy
shni plagim		Yakovee
shnei halilm		Siman-Tov	N
shnei shoshanim		Gamliel		CN
shomer lo yanum (Y)	Sturman
shorashim		Shiker		N
shoshan reichani	Tiram		CN
shoshanat teiman	Yakovee		N
shovevut		Moshiko		CN
shtey ahavot		Perez		N
shtey yonim		Eskayo		N
shtu adarim		Karmon		CN
shualim ketanim		Sturman		YNM
shualim ketanim		Tanai		NM
shubi dubi		Maman		CN
shufni			Yakovee		N
shuru habitu urou	Levy		N
shuv yotze hazemer	Ashriel		CN
shuva elai		Tiram		N
shuva shel natasha	Aviv		CN
shuvi harmonica		Shem-Tov	N
shuvi hashulamit	Levy		CN
shuvi klilat hod	Yakovee		CN
shvil chadash		Edery		N
siba tova		Asor		CN
siegal			Folk
siman sheata tza'eer	Gamliel
simaneh derech
simcha			Eskayo		CN
simchat hanigun		Ziv		N
simchat chassid		Levy		CN
simchat ha hora		Perez		N
simchat he'amel		Eskayo		N
simchat klulot
simchat neurim		Edery		CN
simchat neurim		Maman		N
simchat yerushalayim	Peretz		N
simchu na		Eskayo		N
simchu na		Friedhaber
simchu na		Gabai		CN
simi yadech		Folk		NM
simona m'dimona		Shem-Tov	N
simlatech hashzura	Ashriel		CN
sipur ahava		Tiram		N
sisu et yerushalayim (CO)	Eden	CN
sisu et yerushalayim 	Gabai		N
sisu et yerushalayim 	Paletz
sisu vesimchu		Ashriel		N
sisu vesimchu		Sturman
skandal			Levy
slichot			Amar		CN
smadar			Moshiko		N
so'en bidmi halel	Lusky		CN
sof ha'kayits		Ronen		CN
sovev gal gal		Yakovee		N
sovevuni		Ashriel		N
sovevuni (CO)		Zeira
stam yom shel chol	Gov-Ari		N
stav bachalonot		Maman		CN
stav lavan		Maman		CN
stirat lechi		Levy		N
sukar			Yakovee		N
sulam yaakov		Gabai		N
sus me'etz		Biton		N
sus verochbo		Levy		N
susati va'ani		Amsalon		N
syncope			Sturman		CN

  • Return to : Prof. Ariel Cohen Home Page