Israeli folkdances - i-j-k -

Most of this material comes from J. C. Lerner

if I had a hammer    Bachar     N

im ata tzair belev   Ronen      N

im ba'arazim      Sturman     CMN

im eshkahech yerushalayim    Shiker N

im hashachar      Badoch     C

im hashachar      Oved      NM

im hupalnu       Sturman     N

im lo tidee lach    Dassa      CN

im lo tidee lach    Hyman      

im nina'lu       Gamliel     N

im nina'lu       Moshiko

im nina'lu       Yakovee     N

im telchi        Maman      CN

im yipol gorelcha    Ze'ira     N

ima           Bachar     CN

imi imi         Levy      CN

imri hapa'am ken    Amar      CN

inbalim         Hermon     CN

irissim         Ashriel     N

isabelle        Shiker     N

israel         Bachar     N

israeli disco      Bachar     N

israeli mixer      Glass      XN

israeli mixer              XN

israeli mixer      Sturman     N

israeli tarantela    Gamliel

itach biladayich    Ashriel     CN

iti milvanon      Sturman     CN

jambo          Sasson     YNJealousy		P			1990			Siman Tov Sfaradi

jerusalem        Emanuel     N

jerusalem        Elfassy     N

jetili         Moshiko     N

joanna         Shmuel     N

jonati         Sturman     CN

joshua         Dassa      N

ka'agadat rivka     V. Cohen    N

kacha n'rakeda     Lapson     NM

kacha vekacha      Tischler    CN

kad el kad       Levy      N

kafe etzel berta    Biton      CN

kalanit         Edery      N

kalu raglayim      Alyagor     CN

kaminaga        Siman-Tov    N

kan badarom       Elfassy     CN

kan beti        Telem      N

karabambuli       Folk      CN

karen shachar      Bachar     CN

karov lenechama     Aviv      CN

kashe li        Yakovee     

kayeets al ha'eer    Siman-Tov    CN

keff temani       B. Levy     CN

kemo yayin       Chaver     N

ken yovdu        Kadman     N

keren or        Bachar

keren or        Dassa      CN

keren shemesh      Gov-Ari     N

keshenavo        Peretz     N

       A new dance performed by A. and A. כשתבוא תראה - Keshetavo Tireh:

Keshetavo Tir'eh P	2006	Avi Levykeshoshana ben hachochim    Levy  CN

kessem klanit la'ad   Avidan     CN

kessem hamizrach    Aviv      CN

ketem hapri       Shiryon     N

keyvan shein lada'at

kfar betiman      Dassa      CN

kichlot yenei      

ki b'simcha tetsayu   

ki eshmera       Bachar     N

ki eshmera       Levy      N

ki eshmera shabbat   Amishai     CN

ki eshmera shabbat   Maman      N

ki hivshiloo eshkolot  Moshiko     N

ki mitzion       Sturman

kishlomo et shulamit  Fridhaber

ki rav lehoshia     Ronen      CN

ki tavo'u        Dassa      CN

ki tavo'u        Tanai      XNM

ki tavo'u (Y)      Sturman     NM

ki tin'am        Alyagor     CN

ki tovim dodecha    Telem      CN

kineret         Moshiko     N

kinor david       F. Cohen    N

kirya          Dassa      N

kirya yefefiyah     Levy      CN

kirya yefefiyah     Moshiko     CN

kismei shaul      Levy      N

kissufim        Bachar     N

kissufim        Moshiko     CN

kivsati         Bachar

klayzmer        Ashriel     N

kmo she'at       Ronen      CN

kmo sheat        Shiryon     CN

kmo tsoani       Shem-Tov    N

kochav haruach     Moshiko     N

kochav ne'elam     Maman      N

koilitch dance     Jewish Folk

kol dodi        Sturman     N

kol hadror       Tiram      N

kol hakavod (Kazablan) Gamliel     N

Kol Hakoach	C	yORAM sASSON	2006

kol haneshama      Levy      N

kol mishehu       Bachar     CN

kol nederai       Gov-Ari     N

kol od         Kadosh     N

kol rina v'yeshuah   Ashriel     N

kol rina v'yeshuah (L) Sturman

kol shana        Shiker     N

kolot hashomron     Bachar     CN

koreh hazemer      Dekel

korim lanu lalechet   Ashriel     N

korabushka       Pioneer's Dance

kosher dance (mitzva dance)

kovah shel kash     Ashkenazi    N

krakowiak        Pioneer's Dance CN

kulanu bamitzad     Shiryon     N

kum bachur atzel (Y)  Sturman

kum ben adam      Shiryon     N

kuma echa        Sturman     N

kumi lach        Amishai     N

kumi lach        Dassa      CN

kumi lemel       Levy      CN

kumi ori        Hermon     {

kumi tzei        Gamliel     CN

kumu vena'aleh     

kumi venetzeh      Dekel

kuni lemel       Levy      CN

kutonet passim     Amishai     CN

kvar achrei chatzot   Bachar     N  
 • Return to : Prof. Ariel Cohen Home Page