Israeli folkdances - h -

Most of this material comes from J. C. Lerner
ha'alma         Maman      CN
ha'aviv         Sa'ada     CN
habakashot       Levy      {
habatim she'nigmaru liyad hayam Gov-Ari N
habilbul        Shoshan     CN
habiti mi chazar    Shiryon     CN
hachasida (simchu na)  Gabai
hach ba'selah      Levy      N
hachatuna        Levy      CN
hachayal sheli     Sturman
hachinanit       Levy      CN
hachitacha m'rechov panorama  Siman-Tov    CN
hachnisini tachat knafech    Elfassy CN
hacholim achar hashemesh    Shiker CN
hacormim        Ashriel     CN
hacormim        Eskayo     CN
hadarim         Bachar     N
hadarim (CO)      Tiram
hadegel sheli      Gov-Ari     N
haderech el hakfar   Ben-David    N
(al zomet) hadrachim
hadoodaim        Levy      CN
hadorchim bagat     Maman      N
haduni         Moshiko     N
ha'eer beafor      Dassa      CN
ha'eer beafor      Eskayo     N
ha'eer beafor      Sturman
ha'emek hu chalom    Edery      N
ha'emek hu chalom    Moshiko     CN
hafinjan        Bachar     N
hagashashim       Gamliel     CN
hageshem        Grafit     N
ha'gavia        Hyman      CN
hagitara        Sturman
hagivah porachat    Tiram      N
ha'gvaot hachulot    Mariyoma
ha'gvaot hachulot    Sa'ada     CN
hagvarim bochim balaila Maman      N
hahafsaka hagedola   Sasson     YN
ha'har hayarok     Tiram      N
hahelech        Moshiko     N
ha'im amru lach pa'am  Maman      CN
hajeveret        Levy      CN
hakad          Ashriel
hakanadi        Pioneer's Dance CN
hakinor hane'eman    Siman-Tov    N 
hakol beseder      Bachar     N
hakol beseder      Gov-Ari     N
hakol biglal h'ahava  Gamliel     CN
hakol divurim      Amar      N
hakol omed bamakom   Hareuveni    CN
hakol patuach      Naim      N
hakotsrim        Folk      N
haktantana hismika   Bachar     N
haktantana hismika   Hilman     N
halachta li chaver   Maman      N
halayla tov leahava   Elfassy     CN
halel halleluyah    Bachar     N
halel hale'luya     Shem-Tov    N
haleli nafshi      B. Levy     N
hallelu         Bachar     N
halleluyah       Marco      N
halleluyah #2      Bachar     N
halleluyah       Tiram
halleluya leshabat   Gov-Ari     N
halleluya l'gal     Amishai     N
hamangina hayeshana   Shiker     N
hamanginah sheli    Moshiko     CN
hamalach hatov     Luskin
hamavdil        Moshiko     CN
hameantezet       Menachem    N
hamechazrim       Levy      CN
hamcholechet      Moshiko     CN
hamea'mrim A, B     Alyagor
hamishpacha sheli    Sasson     YN
hamoaveyah       M. Amar
hanava babanot (L)   Hermon     N
hanava babanot     Levine     CN
hanava babanot     Dassa      CN
hanesicha hashvuya   B. Levy     N
hanigun shebalev    Shiker     N
hanisicha vettaruach  Aviv      N
hanitzan hu perach   Gov-Ari     CN
hanoded         Tanai
hanokdim        Uziel      CN
ha'or          B. Levy     N
haparpar        Levy      CN
haperach begani     Emanuel     CN
haperach begani     Tiram      CN
hapilpel        Siman-Tov    CN
harey gilad       Tiram
har hagilboa      Aviv      N
har hagilboa      Elfassy
har hatsofim      Moshiko     N
har va'car       Chavetzelet   CN
harabi hameraked    Bachar     N
harabi holech      Ashriel
harechov hagadol    Gov-Ari     N
harei hevron      Dassa      CN
hareshut        Moshiko     CN
hareshut        Tanai      N
harikud shebalev    Edery
harimon         Chavetzelet   CN
harmonica        Sturman     N
haroa haktana      Karmon     N
haro'eh bashoshanim   Amishai-Elfassy-Telem  CN
hashbiacha       Levy      N
hashachar        Bachar     N
hashemesh tizrach leahava    Danun  N
hashir sheli      Eskayo     N
hashir sheli      Eskayo     CN
hashkediot (lema'ana)  Bachar     N
hashkiah ba'sedeh    Elfassi     N
hashoshana porachat   Ashriel     N
hashual         Sturman     N
hasilsulim       Gov-Ari     N
hasmana lemachol    Shiker     N
hassapico mozart    Weisburd-Ronen N
hassidic dance (M)   Jewish Folk
hatikvah        Katz      N
ha'tishma koli     Levy      CN
ha'tishma lashai    Marco      CN
hatiyul hakatan     Maman      N
hatustus        Levy      ZN
hatzel ve'ani      Tischler    N
hatzrif haruach     Gov-Ari     CN
ha'ud sheli       Bachar     N
hava negila       Ashriel
hava negila       Hilman     N
hava negila               CN
hava netze b'machol   Sturman     CN
havu lanu yayin     Folk      N
havu kankan       Spivak
havu zemer       Fridhaber
haya chalom       Ben-Naim    CN
haya zeh ba'sadeh    Sturman     CN
hayafa benashim     Bachar     N
hayafa banashim     Bachar     XN
hayo hayta alma     Aviv      CN
hauamim hem yafim    Sturman
hayoshevet baganim   Eskayo     CN
hayoshever baganim   Levy      N
hayoshever baganim   (Goren)     N
hayom efshar lashir   
hayou yamin       Shiryon     CN
hayuma behar hamor   Shauli     N
hazara lamutav     Yakovee     XN
hazorim bedima     Gov-Ari     N
hazoreim bedim'ah (Y)  Sturman     NM
hazvuv v'hatzirah (Y)  Sturman
heichan ahuvi      Shiker     CN
hein yerunan      Bergshtein   N
hevenu shalom aleychem Lapson     CNM
hey yo ya        Moshiko     N
hinach yaffa      Levy      CN
hineh achalela     Ashriel     CN
hineh hastav      Tiram
hineh hastav avar    Amar      CN
hineh lanu nigun yesh  Gabai      CN
hineh lo yanum             NM
hineh lo yanum     Dassa      N
hineh lo yanum     Bachar
hineh ma tov      Sturman     N
hipo hipo        Maman      N
histovevee       American Folk  CN
hitahavti bezemer    Bachar     CN
hitahavti bezemer    Moshiko     CN
hitrag'ut        Amishai     CN
hofshi v'meushar    Dassa      CN
hoki poki        American Folk  YN
holech u'va       Eskayo     N
holech u'va       Gov-Ari     CN
holech veshar      Shimon     CN
hopa hey (zamer noded) Sturman     TN
hora hava negila    Folk
hora          Folk      N
hora          Levy      N
hora          Maman      N
hora agadati      Agadati     N
hora arabi               N
hora bialik       Ashriel     N
hora chadasha      Tiram      N
hora chadera      Levy      N
hora chassidit     Sturman     N
hora chatuna      Maman      N
hora cheffer      Dekel      N
hora chemed       Mishiko     N
hora chen        Amsalam     N
hora dikla       Kadosh, Peretz N
hora eilat       Sturman     N    
hora esh        Moshiko     N
hora galil       Amishai     N
hora gesher       Avner      N
hora gilad       Eskayo     N
hora guil        Perez      N
hora habik'ah (na'aran) Levy      N    
hora halutsit              N
hora hasor       Alyagor     N
hora he'achzut     Tiram      N
hora itim        Avner      N
hora israel (yisrael)  Barzilai    N    
hora keff        Eskayo     N
hora klila       Bachar     N
hora la'emek      Aviv      N
hora lezamir      Maman      N
hora mamtera      Cohen      N
hora mechona              N
hora mechudeshet    Shem-Tov    N
hora medura       Ashriel     N
hora merchavia     Kadmon
hora michal       Aviv      N
hora moledet      Ben-David    N
hora nadav       Gov-Ari     N
hora nahariya      Shmueli     N
hora negev       Telem      N
hora ne'urim      Hermon     N
hora nirkoda      Ashriel     N
hora or         Hyman      N
hora pam        Marco      N
hora rotem       Katz      N
hora secharchoret    Dekel      CN   
hora secharchoret    Spivak     N
hora schalhevet     Bachar     N
hora shalhevet     Shiker     N
hora shalom       Maman      N
hora simchat he'amel  Sturman     N
hora soeret       Edery      N
hora tzchok       Elfassy     N
hora uru na       Sturman     NM
hora yamit       Moshiko     N
hora yayin       Maman      N
hora yehudit      Ben-Na'im    N
hora yerushalayim    Rosenfeld    N
hora zemer       Sa'ada     N
hoshet yad lashalom   Elfassy
hoy artzi        Amar      CN

 • Return to : Prof. Ariel Cohen Home Page